top of page
architect'62.jpg

ติดต่อเรา | Tel: 02-726-8000 ext. 706

  • Facebook
01-02-05-05.png
Web2-01.png

1.ผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำรุ่น E.Sybox และ E.Sybox mini รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 24 เดือนนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน หากลงทะเบียนขอรับประกันสินค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 15 วันจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทจะเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้าเป็น 36 เดือนนับจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน


2. บริษัทจะรับประกันให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ DAB เท่านั้น ที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในขบวนการผลิตหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต หรือจากการชำรุดของอะไหล่ ในสภาพการใช้งานปรกติ เป็นเวลา 36 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบผลิตภัณฑ์จาก
บริษัทฯ และไม่ครอบคลุมในกรณีเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

2.1 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เช่น
      มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม, น้ำกร่อย, น้ำเคมีที่เป็นกรดหรือด่าง, ท่อทางจ่ายชำรุดหรือรั่ว, ท่อทางสูบชำรุดหรือรั่ว,
      แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน, ไม่ติดตั้งสายดินมารองรับ รวมทั้งขาด อุปกรณ์ ป้องกันที่เหมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม, การขนส่ง   
2.2 การติดตั้งหรือการใช้งาน, การซ่อมแซมแก้ไขที่ผิดวิธี หรือ ไม่ถูกต้องตามคำแนะนำ และไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรมจาก
      บริษัทฯ
2.3 การซ่อม ดัดแปลงการติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดจากมาตรฐานเดิม หรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช้ช่างที่ได้รับการอบรม
      จากบริษัทฯ
2.4 การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือ แมลงต่าง ๆ
2.5 หมายเลขผลิตภัณฑ์ สติกเกอร์ มีการแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือ ทำลาย
2.6 ถอดรื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับการยินยอม หรืออนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืนเพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า 

Web1-01.png

3. การรับประกันตามระยะเวลา
   3.1 เดือนที่ 1-12 ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
   3.2 เดือนที่ 13-24 คิดค่าเปิดเคสครั้งละ 800 บาท ไม่คิดค่าเดินทาง, ค่าอะไหล่และค่าแรง
   3.3 เดือนที่ 25-36 คิดค่าเปิดเคสครั้งละ 800 บาท และค่าเดินทาง 500 บาท ( 30 กิโลเมตรแรก หากเกินกว่าคิดกิโลเมตรละ 
          10 บาท นับจากศูนย์บริการ ) ไม่คิดค่าแรง ค่าอะไหล่
   3.4 หลังจากเดือนที่ 36 คิดค่าเปิดเคสครั้งละ 800 บาท และค่าเดินทาง 500 บาท ( 30 กิโลเมตรแรก  หากเกินกว่าคิด
          กิโลเมตรละ 10 บาท นับจากศูนย์บริการ ) ค่าแรง ค่าอะไหล่เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท
4. การรับประกันไม่รวมถึงค่าอุปกรณ์ในการติดตั้ง การถอดอุปกรณ์ปั๊มเดิม การเดินท่อใหม่ ค่าเดินทาง หรือ ค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่ 
5. ลูกค้าจะต้องแจ้งเลข Serial Number ของเครื่องทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ มิฉะนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในงานบริการ
6. ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ชำรุดหรือบกพร่องจากวัสดุที่ใช้จากการผลิต ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้เหมาะสม ตามดุลยพินิจของบริษัท
7. การตัดสินของบริษัท นิวแม็ก จำกัด ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใด ๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ

bottom of page